Formulier voor het indienen van een verzoek om nadeelcompensatie

Omschrijving van de schade

Duurt deze nog voort?
Is er naar uw mening sprake van waardevermindering/inkomensschade?

Wij verzoeken u een onderbouwing van het door u geschatte bedrag hieronder weer te geven. Beschikt u over eventuele hersteloffertes en/of nota's, dan kunt u deze als bijlage meesturen.

Heeft u zelf kosten gemaakt om de schade te voorkomen of te beperken?
Ondervindt u naast nadelen ook voordelen van het door het Waterschap Limburg genomen besluit / uitgevoerde werk?
Heeft u nog bij een andere instantie, bijvoorbeeld bij uw verzekeringsmaatschappij, verzocht om vergoeding van schade die veroorzaakt is door plannen en/of besluiten van het waterschap Limburg?
Bewijsmateriaal