Bezwaarschrift beslissing Bestuursorgaan

Over dit formulier

Bent u het niet eens met een besluit van Waterschap Limburg? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Het bestuur van het waterschap bekijkt de zaak dan opnieuw en neemt een besluit op het bezwaarschrift. Dit doet zij nadat de bezwaarcommissie, een onafhankelijke commissie waarvan de leden geen relatie met het waterschap hebben, hierover advies heeft gegeven. Dit formulier dient ervoor om de procedure zo spoedig mogelijk te laten verlopen en is daartoe aangewezen als middel om digitaal bezwaarschriften te ontvangen.

De procedure voor het bezwaar kunt u vinden op onze website: https://www.waterschaplimburg.nl/productencatalogus/product/bezwaar-beroep/

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen voor dit doel gebruikt.

Bezwaartermijn

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen een besluit. Deze termijn gaat in op de dag na de schriftelijke bekendmaking (meestal de verzending) van het besluit. Uiterlijk de laatste dag van deze termijn kunt u het bezwaar toesturen. De datum van de poststempel is hierbij bepalend. Een te laat ingediend bezwaarschrift wordt niet inhoudelijk behandeld.

Ondertekenen en verzenden

U ondertekent dit formulier digitaal en verstuurt het formulier via deze website. U heeft na verzending de mogelijkheid om het formulier te printen en op te slaan.

Ik log in met